Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình ông Trương Thưởng, thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh)

14:48 14/06/2018

Xem chi tiết nội dung Thông báo ở văn bản đính kèmTin liên quan