Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình ông Trương Thưởng, thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh)

Xem chi tiết nội dung Thông báo ở văn bản đính kèmTin liên quan