Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình bà Nguyễn Thế, thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh)

Xem chi tiết nội dung Thông báo ở văn bản đính kèmTin liên quan