Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình bà Nguyễn Thế, thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh)

17:26 22/06/2018

Xem chi tiết nội dung Thông báo ở văn bản đính kèmTin liên quan