Thông báo về việc mất GCN QSD đất số phát hành D 0360895, số 853/QSDĐ ngày 02/3/1995 cấp cho hộ ông Nguyễn Tiến Lin, xã Kỳ Phong

15:50 04/01/2019
Thông báo về việc mất GCN QSD đất số phát hành D 0360895, số 853/QSDĐ ngày 02/3/1995 cấp cho hộ ông Nguyễn Tiến Lin, xã Kỳ Phong

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan