Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 690/QSDĐ, cấp năm 1995 của hộ ông Trần Văn Dởn, vợ là Hoàng Thị Lơn

10:37 06/11/2018

Nguyễn Văn Vũ