Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 380/QSDĐ ngày 10/7/1997 của hộ ông Lê Thái Tường, xã Kỳ Thọ


Nguyễn Văn Vũ