Thông báo số 127 TNMT về việc mất GIấy chứng nhận QSD đất số T 052252, ngày 25/9/2001 mang tên Nguyễn Ngọc Lịch, xã Kỳ Đồng

14:36 15/01/2019
Thông báo số 127 TNMT về việc mất GIấy chứng nhận QSD đất số T 052252, ngày 25/9/2001 mang tên Nguyễn Ngọc Lịch, xã Kỳ Đồng

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan