Thông báo số 126 TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành 777837, số vào sổ 991 QSDĐ ngày 17/10/2002 mang tên Nguyễn Đức Phố, xã Kỳ Hải

14:37 15/01/2019
Thông báo số 126 TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành 777837, số vào sổ 991 QSDĐ ngày 17/10/2002 mang tên Nguyễn Đức Phố, xã Kỳ Hải

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan