Thông báo số 07/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 1068/QSDĐ, Số phát hành D 0512892, cấp ngày 06/4/1995

08:15 28/01/2019
Thông báo số 07/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 1068/QSDĐ, Số phát hành D 0512892, cấp ngày 06/4/1995

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan