Thông báo số 05/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số BO 794146, số vào sổ CH 00055, ngày 24/9/2013 cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Nhu, xã Kỳ Tân

15:37 31/01/2019
Thông báo số 05/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số BO 794146, số vào sổ CH 00055, ngày 24/9/2013 cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Nhu, xã Kỳ Tân

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan