Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất của Nhự Tiến Nam, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất 478 QSDĐ của Nhự Tiến Nam, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu


Tin liên quan