Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất của bà Phùng Thị Thanh, thôn Thuận Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất số 415/QSDĐ của bà Phùng Thị Thanh, thôn Thuận Châu, xã Kỳ Châu

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan