Thông báo mất GCN QSD đất của Nguyễn Văn Đồng, thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân

Thông báo mất GCN QSD đất số 497/QSDĐ ngày 28/5/1996 của Nguyễn Văn Đồng, thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân

Nguyễn Văn Vũ