Thông báo mất GCN QSD đất của Nguyễn Ty, thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn

Thông báo mất GCN QSD đất số 344/QSDĐ ngày 02/10/1997 của Nguyễn Ty, thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn