Quyết định Về việc trích kinh phí khen thưởng các tập thể, cá nhân theo các Quyết định số 224-QĐ/HU ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh

17:50 19/02/2021

Xem nội dung chi tiết ở văn bản đính kèmTin liên quan