Về việc lấy ý kiến về danh mục công trình dự án đưa vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021

17:11 25/06/2021

Xem nội dung chi tiết tại các văn bản đính kèm