Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

14:46 28/11/2023
Sáng 28/11/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, Thành phố trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì hội nghị.
Tại điểm cầu huyện Kỳ Anh

Dự tại điểm cầu huyện Kỳ Anh có đồng chí Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định, một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là thực hiện rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; tiếp tục nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội; thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, cụ thể Hiến pháp năm 2023 theo tinh thần đề cao quyền làm chủ của nhân dân.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quá trình hoàn thiện xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam giai đoạn mới. Nhằm phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cấp ủy, chính quyền về công khai, minh bạch trong thực hiện quyền dân chủ. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 gồm 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện, quyền và nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật có một số điểm mới quan trọng như: Những nội dung nhân dân bàn và quyết định, đưa ra sáng kiến công dân; các hình thức nhân dân bàn và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân và đất nước. Luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, luật còn có một số quy định mới về việc công khai thông tin ở cơ quan đơn vị và bổ sung thêm hình thức công khai mới, quy định về thời điểm công khai.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị kiến thức giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội khóa XV. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân./.


Huyền Trang