Cung cấp thông tin về tình hình Dịch tả lợn Châu Phi và một số nhiệm vụ thời gian tới

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Cung cấp thông tin về tình hình Dịch tả lợn Châu Phi và một số nhiệm vụ thời gian tới

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Cung cấp thông tin về tình hình Dịch tả lợn Châu Phi và một số nhiệm vụ thời gian tới

Xem chi tiết ở văn bản đính kèm