Nghị quyết phân bổ nguồn vốn Nông thôn mới từ ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh năm 2022 và điều chuyển, phân bổ một số dự án

16:19 08/11/2022

Xem chi tiết nội dung tại Văn bản đính kèmTin liên quan