Thông báo số 16/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số 344QSDĐ, ngày 10/7/1997 mang tên bà Phạm Thị Triền, xã Kỳ Thọ

Thông báo số 16/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số 344QSDĐ, ngày 10/7/1997 mang tên bà Phạm Thị Triền, xã Kỳ Thọ

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan