Thông báo số 15/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số 42QSDĐ, số phát hành D 0354248, mang tên Lê Văn Duẫn, xã Kỳ

Thông báo số 15/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số 42QSDĐ, số phát hành D 0354248, mang tên Lê Văn Duẫn, xã Kỳ

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan