Thông báo số 14/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số 477 QSDĐ, ngày 12/12/1995, mang tên Bùi Văn Lực xã Kỳ Phú

Thông báo số 14/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số 477 QSDĐ, ngày 12/12/1995, mang tên Bùi Văn Lực xã Kỳ Phú

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan