Thông báo số 13/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận số 235 QSDĐ, ngày 12/02/1995 mang tên Nguyễn Học, xã Kỳ Phú

Thông báo số 13/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận số 235 QSDĐ, ngày 12/02/1995 mang tên Nguyễn Học, xã Kỳ Phú

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan