BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN KỲ XUÂN

16:13 06/11/2023
Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh công khai Báo cáo đề xuất cáp phép môi trường của Công ty Cổ phần và phát triển Đầu tư Hà Quỳnh theo quy định tại khoản 2 Điều 43, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 4 Điều 29, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phòng Tài nguyên & Môi trường