Hỏi về Lệ phí trước bạ
Lê Xuân Mai

Câu hỏi

Xin hỏi trường hợp đã nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ thì thời hạn bao lâu để nhận thông báo nộp lệ phí trước bạ?

Trả lời

Thời hạn ra thông báo và nộp lệ phí trước bạ được quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP như sau: Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với tài sản khác kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Chi cục Thuế trả lại hồ sơ cho người có tài sản theo thời hạn 01 ngày. Thông báo nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản khác được ghi ngay trên Tờ khai nộp lệ phí trước bạ của tài sản đó. Trường hợp nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì Thông báo nộp lệ phí trước bạ được Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế trả về điện thoại, tài khoản giao dịch thuế điện tử hoặc thư điện tử của tổ chức, cá nhân theo từng mã giao dịch điện tử theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của Luật quản lý thuế trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế.