Căn cứ tính lệ phí trước bạ?
Nguyễn Văn Cảnh

Câu hỏi

Căn cứ tính lệ phí trước bạ được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Căn cứ tính lệ phí trước bạ được pháp luật quy định tại Điều 5 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định: Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).