Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Hải)

15:01 20/04/2023

Xem chi tiết nội dung tại Văn bản đính kèmTin liên quan