Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Tiến)

Xem chi tiết tại file đính kèm