Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 18 lô đất tại Quy hoạch khu dân cư vùng Hồ Mạ, thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh

15:53 04/10/2022

Xem nội dung chi tiết tại Văn bản đính kèmTin liên quan