Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Thư)

Xem chi tiết tại file đính kèm!