Ủy ban bầu cử huyện Kỳ Anh: Hướng dẫn Xây dựng chương trình hành động, tiếp xúc cử tri và vận động trong bầu cử Đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

14:39 17/02/2017
  Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi là Luật Bầu cử), kể từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (từ ngày 27/4 – 21/5/2016) là thời gian để các ứng cử viên tiến hành vận động bầu cử (Điều 64). Việc vận động được tiến hành bằng các hình thức: (1) gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử; (2) thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi là Luật Bầu cử), kể từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (từ ngày 27/4 – 21/5/2016) là thời gian để các ứng cử viên tiến hành vận động bầu cử (Điều 64). Việc vận động được tiến hành bằng các hình thức: (1) gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử; (2) thông qua phương tiện thông tin đại chúng.


Ủy ban bầu cử huyện hướng dẫn một số nội dung, kỷ năng trong việc xây dựng chương trình hành động, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử như sau:
I. CÁC HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG BẦU CỬ:
1. Vận động bầu cử qua phương tiện thông tin đại chúng:
1.1. Nhiệm vụ tuyên truyền cho bầu cử của báo chí
Theo quy định tại Điều 62 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, “Các cơ quan báo chí ở trung ương có trách nhiệm đưa tin về quá trình tổ chức công tác bầu cử, tình hình vận động bầu cử trong phạm vi cả nước. Các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và việc vận động bầu cử ở địa phương.”
Việc ứng cử viên trình bày chương trình hành động trên báo chí, trả lời phỏng vấn của báo chí là một dịp để cử tri có thêm điều kiện đánh giá ứng cử viên. Do đó, ứng cử viên phải hết sức coi trọng công việc này.
1.2. Trả lời báo chí thế nào?
Để trả lời phỏng vấn của báo chí, trước hết, ứng cử viên cần nắm chắc chương trình hành động, nắm chắc quy định của pháp luật về bầu cử và về các lĩnh vực liên quan.
Ứng cử viên cũng cần tìm hiểu về bối cảnh phỏng vấn, phòng thu, phương tiện; lường trước các câu hỏi; tính trước thời gian dành cho cuộc phỏng vấn để cuộc phỏng vấn đạt hiệu quả cao.
1.3. Công khai chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử huyện.
2. Vận động bầu cử qua tiếp xúc cử tri
2.1. Mục đích, nội dung của hội nghị tiếp xúc cử tri
Mục đích của hội nghị tiếp xúc cử tri là để ứng cử viên ra mắt cử tri, trình bày chương trình hành động và trả lời các câu hỏi của cử tri về tiểu sử và chương trình hành động, qua đó tạo điều kiện để cử tri đánh giá ứng cử viên.
Theo quy định tại Điều 66 Luật Bầu cử, chương trình Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra như sau:
a) Tuyên bố lý do;
b) Đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử;
c) Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;
d) Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm;
đ) Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị.
Như vậy, trong Hội nghị tiếp xúc cử tri, ứng cử viên cần chuẩn bị 02 nội dung cơ bản, đó là (1) báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình; và (2) người ứng cử và cử tri trao đổi những vấn đề cùng quan tâm.
II. XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
1. Chương trình hành động là gì?
Chương trình hành động của người ứng cử là những kế hoạch mà người ứng cử sẽ thực hiện nếu được bầu làm đại biểu.
Tầm quan trọng của Chương trình hành động:
- Là tiêu chí để cử tri đánh giá trình độ, năng lực của ứng cử viên => có tác động đến việc cử tri sẽ đánh giá ứng cử viên như thế nào và liệu họ có bỏ phiếu cho ứng cử viên đó hay không.
- Chương trình hành động thể hiện cam kết của ứng cử viên về những việc mà người đó sẽ làm nếu được bầu nhằm đáp ứng các yêu cầu và đề xuất của cử tri => đây là một công cụ hiệu quả giúp cho ứng cử viên đạt được mục tiêu thuyết phục cử tri bầu cho mình và trở thành một đại biểu dân cử.
Chương trình hành động phải đảm bảo thể hiện những nội dung sau đây:
- Ý thức của ứng cử viên đối với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu đối với cử tri;
- Thế mạnh & mối quan tâm của UCV;
- Cam kết của UCV;
- Khả năng thực hiện cam kết.
Tóm lại:
Chương trình hành động là một công cụ hữu hiệu để đạt được mục tiêu: giúp cử tri nhận ra “bản sắc” của UCV; và thuyết phục cử tri ủng hộ, bỏ phiếu cho UCV.
Chương trình hành động của UCV cũng là cơ sở để cử tri giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu (nếu được bầu).
2. Các bước xây dựng Chương trình hành động:
- Nghiên cứu, thu thập thông tin;
- Phân tích thông tin, xác định vấn đề quan trọng;
- Viết chương trình hành động;
- Thực hành chương trình hành động;
- Tiếp thu và hoàn thiện chương trình hành động.
2.1. Nghiên cứu, thu thập thông tin
a) Những thông tin cần thu thập
- Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương (tỉnh - huyện – xã): các thông tin chung về tình hình phát triển kinh tế, chương trình xây dựng nông thôn mới, giáo dục, y tế, đất đai, quản lý hành chính, lao động, đầu tư, môi trường, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, chính sách xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường…
- Những thuận lợi, khó khăn, bức xúc, những vấn đề địa phương đang tập trung giải quyết. Ví dụ như những vấn đề mà địa phương đang phải đối mặt liên quan đến vị trí địa lý, việc làm, an ninh, y tế, giáo dục… của tất cả các cử tri thuộc mọi thành phần khác nhau (nam, nữ, trẻ em, người gia, người có việc làm, người thất nghiệp…)
- Thông tin về những chính sách liên quan tới những vấn đề địa phương đang tập trung giải quyết (phương hướng phát triển của địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo, chính sách người có công, vấn đề môi trường, vấn đề phát triển nông thôn, các dự án quan trọng đang triển khai, công tác giải phóng mặt bằng…).
- THÔNG TIN VỀ CỬ TRI:
+ Dân số, dân tộc, trình độ, giới tính, độ tuổi, lĩnh vực nghề nghiệp… của cử tri tại địa bàn ứng cử.
+ Thông tin về đánh giá của cử tri về tính hiệu quả của quản lý hành chính tại địa phương.
+ Thông tin về những vấn đề nóng mà cử tri gặp phải ở địa phương.
+ Tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị, đề xuất mà cử tri đề đạt với chính quyền.
b) Nguồn thông tin:
- Thông tin trực tuyến: rất nhiều thông tin nêu trên có thể tiếp cận trực tuyến => dành thời gian để thu thập các thông tin chính thống trên mạng, trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Các báo cáo dưới dạng văn bản: báo cáo kinh tế - xã hội của địa phương và báo cáo của các ngành liên quan; các tài liệu liên quan đến hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử; tài liệu, sách báo có liên quan đến việc vận động bầu cử của UCV...
- Gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo địa phương.
- Gặp gỡ cử tri nơi ứng cử để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri.
2.2. Phân tích thông tin, xác định vấn đề quan trọng:
Sau khi thu thập thông tin, UCV sẽ có được các nguồn thông tin đa dạng, trong đó có cả thông tin quan trọng và các thông tin không cần thiết => do đó, cần phải phân tích thông tin để xác định vấn đề nào là quan trọng cần phải giải quyết.
Cần xuất phát từ vị trí công tác, thế mạnh, mối quan tâm ưu tiên và khả năng hành độ để lựa chọn và xác định thông điệp chủ đạo, là những vấn đề có tính khái quá bao trùm quan tâm của cử tri.
a) Nội dung phân tích thông tin:
- Phân tích các nhóm cử tri tại địa bàn ứng cử (ví dụ quân nhân, doanh nhân, sinh viên, nông dân, công nhân, bộ đội, người về hưu, cựu chiến binh...) => từ đó, xác định nhóm cử tri quan trọng.
Nhóm cử tri quan trọng là nhóm:
+ Ảnh hưởng nhiều nhất đến việc trúng cử của UCV.
+ Nhóm cử tri chiếm số lượng đông so với các nhóm cử tri khác.
- Xác định các vấn đề đang được quan tâm, thứ tự ưu tiên, từ đó xác định vấn đề quan trọng.
- Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề quan trọng.
b) Xác định vấn đề quan trọng
Vấn đề quan trọng thực chất là những mối quan tâm, những bức xúc của đa số cử tri, đó cũng chính là những vấn đề mà cử tri mong đợi UCV khi trúng cử có thể đề xuất và góp phần giải quyết.
Cần phải xác định vấn đề quan trọng vì bản thân mỗi UCV chỉ hoạt động ở một lĩnh vực, khả năng cũng như kinh nghiệm chỉ trong phạm vi hiểu biết nhất định, do đó không thể và không có khả năng tham gia giải quyết tất cả những vấn đề thu thập được từ cử tri.
Vấn đề quan trọng sẽ phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:
(1)    Là vấn đề được phần lớn cử tri tại địa bàn ứng cử quan tâm.
(2)    Là vấn đề mà HĐND có trách nhiệm phải giải quyết.
(3)    Là vấn đề mà bản thân UCV hiểu rõ nhất, thuộc lĩnh vực chuyên môn của UCV và UCV có khả năng tham gia tác động, đề xuất ý kiến.
c) Xác định vấn đề quan trọng, ưu tiên và tìm giải pháp giải quyết vấn đề ưu tiên
Sau khi xác định được các vấn đề quan trọng, cần tiếp tục phân tích sâu các vấn đề đó để đưa một hoặc hai vấn đề quan trọng nhất vào chương trình hành động => Nội dung đưa vào chương trình hành động phải là nội dung mà UCV cho rằng có mức độ ưu tiên cao nhất trong địa bàn ứng cử.
Dựa vào phân tích về thực trạng vấn đề được đưa vào chương trình hành động, UCV phải xác định giải pháp mà UCV cho rằng tốt nhất để giải quyết vấn đề là gì?
2.3. Viết chương trình hành động
Để xây dựng chương trình hành động phù hợp, có sức thuyết phục cử tri, UCV cần lưu ý:
- Viết ngắn gọn, bố cục rõ ràng.
- Từ ngữ phổ thông, dể hiểu.
- Những giải pháp đưa ra phải:
+ Phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng giải quyết của mình.
+ Phù hợp với chức năng nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
+ Đáp ứng với nguyện vọng và sự mong đợi của cử tri.
Sau đây là bố cục và nội dung bản chương trình hành động:
a) Bố cục:
Chương trình hành động gồm 3 phần: phần mở đầu; nội dung chính và phần kết luận.
b) Nội dung Chương trình hành động:
( 1) Phần mở đầu
- Giới thiệu bản thân (vị trí, chức danh, chuyên môn...) và gia đình (truyền thống, giá trị...)
- Thể hiện mong muốn trúng cử và hiểu biết về trách nhiệm đại biểu dân cử qua tuyên bố về chương trình hành động
(2) Phần nội dung
- Nhận thức về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương liên quan tới trách nhiệm đại biểu và ưu thế cá nhân.
- Thể hiện hiểu biết về những vấn đề quan trọng mà cử tri quan tâm, mong muốn và đề xuất.
- Cam kết về hành vi, hành động hướng tới giải pháp trong phạm vi nhiệm vụ và khả năng của UCV.
- Hứa hẹn một số ưu tiên trọng tâm cụ thể khả thi
(3) Phần kết luận:
- Nêu lên tình cảm và trách nhiệm của bản thân đối với cử tri; Cam kết về việc sẽ nỗ lực thực hiện những định hướng hành động đã nêu; phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri cũng như đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
- Bày tỏ mong muốn được cử tri ủng hộ và mong muốn được gặp lại cử tri
- Khẳng định việc giữ mối liên hệ với cử tri (thường xuyên tiếp xúc cử tri);
- Cảm ơn các cử tri đã lắng nghe, cảm ơn các cơ quan, Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc với cử tri.
2.4. Thực hành, tiếp thu và hoàn thiện chương trình hành động
-  Đọc kỹ bản chương trình hành động để nhớ dàn ý và các ý chính.
- Trình bày chương trình hành động một mình (nên đứng trước gương thực hành => Tưởng tượng mình đang đứng trước cử tri, tự tập luyện).
* Một số điểm cần lưu ý khi xây dựng và trình bày chương trình hành động:
- Nắm đầy đủ thông tin, chọn lọc thông tin để đưa vào chương trình hành động.
- Có những điểm nhấn phù hợp với mối quan tâm của cử tri và khả năng thực hiện của UCV.
- Không nên có những lời nói sáo rỗng, tuyệt đối không hứa với cử tri điều gì mình không làm được.
- Trình bày chương trình hành động là cơ hội duy nhất để UCV thể hiện mình trước đông đảo cử tri. Khi bản CTHĐ đã xác định rõ nội dung thì việc trình bày có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng trình bày của mỗi UCV. Do đó, việc thực hành, rèn luyện kỹ năng trình bày là rất quan trọng và cần thiết.
- Mỗi UCV sẽ tham gia tiếp xúc cử tri tại nhiều điểm, mỗi điểm có tình hình khác nhau, do đó, tùy từng địa bàn tiếp xúc mà thay đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với đối tượng, nhưng cần chú ý nội dung cơ bản phải thống nhất, tránh thay đổi quá nhiều thiếu tính nhất quán.
- Tại mỗi điểm tiếp xúc cử tri sẽ có nhiều ứng cử viên, từng UCV sẽ lần lượt trình bày chương trình hành động của mình, do đó, cần xây dựng và trình bày chương trình hành động một cách ngắn gọn, súc tích (dung lượng khoảng 2 – 3 trang), chuyển tải đến cử tri những thông điệp cốt lõi nhất, thuyết phục nhất.
Cuối cùng, hãy xây dựng cho mình một bản Chương trình hành động độc đáo và đáng nhớ, thể hiện rõ bản sắc của UCV, để được cử tri nhìn nhận là một UCV sáng giá, được cử tri nhớ đến với ấn tượng sâu đậm khi cầm lá phiếu bầu trên tay.
III. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG TIẾP XÚC CỬ TRI
1. Tìm hiểu về hội nghị tiếp xúc cử tri : Cần tìm hiểu những thông tin sau đây trước khi tiếp xúc cử tri:
- Cử tri của buổi tiếp xúc này là đối tượng nào?
- Ước tính có bao nhiêu người tham dự?
- Chương trình, thời lượng Hội nghị?
- Có những UCV nào (và bao nhiêu người) sẽ cùng tham gia hội nghị?
- Thời gian dành cho bài trình bày? thứ tự các bài trình bày của UCV?
- Cách trình bày (ngồi? đứng? Có /không micro…)
- Thời gian dành cho việc đặt câu hỏi và trả lời?...
2. Tạo ấn tượng tốt:
Hình ảnh đầu tiên của người ứng cử rất quan trọng đối với cử tri, do đó, cần phải để lại ấn tượng tốt đẹp trong suốt quá trình vận động bầu cử, đặc biệt là khi trình bày chương trình hành động.
Để tạo ấn tượng tốt, UCV cần:
- Đến trước giờ tiếp xúc cử tri để gặp gỡ người chủ trì, chính quyền địa phương, chào hỏi cử tri cởi mở, gần gũi thân mật
- Trang phục giản dị, lịch sự, phù hợp. Đối với nữ giới cần lưu ý nhiều hơn vì thường bị đánh giá khắt khe hơn về diện mạo bên ngoài so với nam giới; có thể trang điểm nhẹ nhàng; lựa chọn trang phục và phụ kiện không gây phân tán sự chú ý của cử tri...
- Tránh để tóc xõa xuống mặt hoặc làm kiểu tóc cầu kỳ khác thường.
- Hãy bớt căng thẳng và tỏ ra tự tin.
3. Những kỹ năng trong tiếp xúc cử tri:
3.1. Kỹ năng trình bày:
- Không nên nhìn vào giấy để đọc nhằm phát huy tối đa việc giao lưu bằng mắt với cử tri trong quá trình trình bày chương trình hành động của mình.
- Ghi nhớ một vài câu mở đầu sẽ giúp UCV không cần nhìn vào giấy trong những phút đầu tiên.
- Dùng từ ngữ thông dụng, dễ hiểu; chú ý cách xưng hô.
- Âm lượng lời nói vừa phải, không to quá hoặc nhỏ quá; giọng nói truyền cảm, từ tốn, chậm rãi, rõ ràng; giữ giọng nói nhiệt tình, tự tin cho đến khi kết thúc.
- Duy trì tiếp xúc bằng mắt với chủ tọa.
- Nét mặt vui tươi.
- Tránh có những hành động gây phân tán sự chú ý như vuốt tóc, kéo áo, che miệng, gãi đầu...
- Có thể sử dụng tay để nhấn mạnh ý nhưng lưu ý không thái quá, không vung tay quá mạnh, không được chỉ tay về phía cử tri.
- Khi quên một nội dung nào đó, hãy giữ bình tĩnh và nhìn vào bản chương trình hành động để tiếp tục.
- Lưu ý đến thời gian trình bày của mình, luôn đảm bảo thời lượng và tận dụng được hết khoảng thời gian dành cho mình (không nên xin nói thêm khi đã hết thời gian cho phép).
- Tắt điện thoại di động.
3.2. Kỹ năng lắng nghe:
- Thể hiện sự quan tâm đối với những điều đang được người khác nói ra ( lắng nghe cử tri phát biểu, đặt câu hỏi và lắng nghe cả phần trình bày của những UCV khác ).
- Khuyến khích người nói bằng những biểu cảm hiện ra trên nét mặt.
- Hỏi lại người nói những gì mà còn chưa rõ.
- Vừa lắng nghe vừa ghi chép lại. Ghi câu hỏi theo các nhóm vấn đề.
- Khi ngồi lắng nghe nên tránh những hình ảnh không đẹp như dựa sâu vào lưng ghế, chống cằm, ngáp, cúi đầu hoặc làm việc khác (đọc báo, xem ipad, điện thoại, nói chuyện với UCV khác...)
3.3. Kỹ năng trả lời
- Mở đầu bằng việc cảm ơn người đã đặt câu hỏi.
- Trả lời ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm.
- Trả lời các câu hỏi theo nhóm vấn đề.
- Chọn những vấn đề nắm vững nhất để trả lời trước, trả lời các câu khó sau.
- Không từ chối trả lời các câu hỏi. Những vấn đề không trả lời được xin tiếp thu, sẽ xem xét vấn đề kỹ hơn và trả lời sau.
- Không còn thời gian trả lời phải xin lỗi cử tri.
- Không hứa hẹn bất cứ điều gì mà mình không thể làm được – cả trong chương trình hành động cũng như trong quá trình hỏi và đáp.
3.4. Sau khi kết thúc Hội nghị tiếp xúc cử tri:
Sau khi kết thúc hội nghị, có thể nán lại để tiếp tục giao lưu với những người tham dự hội nghị. Sẵn sàng trả lời phỏng vấn của phóng viên. Gặp gỡ những người đã đặt câu hỏi và trực tiếp trao đổi với họ về các vấn đề quan trọng đã được nêu.
Tóm lại, cùng với việc chuẩn bị, xây dựng chương trình hành động, việc tiến hành vận động bầu cử thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri là những công việc hết sức quan trọng trong quá trình bầu cử, là công cụ hiệu quả giúp UCV thuyết phục được cử tri bầu cho mình. Điều đó đòi hỏi UCV phải dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho những công việc hoàn toàn mới mẻ này. Hãy chấp nhận việc UCV có thể mắc một vài sai lầm lớn nhỏ, nhưng cũng chắc chắn rằng những UCV khác cũng có thể mắc sai lầm. Điều quan trọng là mỗi chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng bằng hết sức của mình cho việc xây dựng chương trình hành động cũng như thực hành các kỹ năng và sự tự tin trong tiếp xúc cử tri để có được một kỳ ứng cử đại biểu dân cử thật sự đáng nhớ và thành công.
ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN KỲ ANH


Tin liên quan