Ủy ban Bầu cử huyện Kỳ Anh: Họp rà soát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

14:39 17/02/2017
  Ủy ban Bầu cử huyện Kỳ Anh vừa tổ chức họp để rà soát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.

Ủy ban Bầu cử huyện Kỳ Anh vừa tổ chức họp để rà soát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.


Ủy ban Bầu cử huyện Kỳ Anh vừa tổ chức họp để rà soát công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, toàn huyện có 64 người ứng cử đại biểu HDND  huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, về cơ cấu, nữ đạt tỷ lệ 35,94%, trẻ dưới 35 tuổi, đạt tỷ lệ 32,81%, ngoài đảng, đạt tỷ lệ 6,25%, tái cử , đạt tỷ lệ 14,10%, tôn giáo  đạt tỷ lệ 4,69%. Về  trình độ chuyên môn,  trên Đại học đạt tỷ lệ 17,0%,  Đại học đạt tỷ lệ 75,0%, dưới Đại học đạt tỷ lệ 7,8%. Về trình độ lý luận chính trị, cao cấp, cử nhân đạt tỷ lệ 42,20 %, trung cấp đạt tỷ lệ 23,44%.  Còn ở cấp xã, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, có 938 người ra ứng cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, nữ đạt tỷ lệ  38,7%, trẻ dưới 35 tuổi đạt tỷ lệ 36,67%, ngoài đảng  đạt tỷ lệ 28,4%, tái cử đạt tỷ lệ 27,7%, tôn giáo đạt tỷ lệ 0,96%, dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ 0,1%. Về trình độ chuyên môn trên Đại học đạt tỷ lệ 0,1%, Đại học đạt tỷ lệ 29,0%, dưới Đại học đạt tỷ lệ 70,9%. Về trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt tỷ lệ 0,85%, trung cấp đạt tỷ lệ 30,92%. Hiện nay, Ủy ban Bầu cử huyện đang rà soát, xem xét và chỉ đạo Ủy ban bầu cử các xã tổ chức thực hiện phân bổ ứng cử viên đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật bầu cử. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác bầu cử.
Tuy nhiên, qua kiểm tra giám sát công tác bầu cử ở các địa phương hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế đó là việc lập danh sách cử tri ở một số địa phương còn sơ sài, tình trạng đơn thư, khiếu kiện còn xảy ra, chưa có hướng giải quyết dứt điểm, trong biên bản hội nghị hiệp thương  thiếu thành phần, sai số liệu,  cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử gặp nhiều khó khăn như ở các thôn  Hồng Xuân, Bắc Xuân của xã Kỳ Tây, công tác tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiều địa phương chưa triển khai sâu rộng,  công tác nắm tình hình theo dõi dư luận chưa chặt chẽ ….

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện, Chủ tịch UBBC huyện kết luận cuộc họp.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện đã ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, chưa để xảy ra các vấn đề nghiêm trọng, việc phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong   Ủy  ban Bầu cử khá tốt, chất  lượng lựa chọn đại biểu khá đầy đủ thành phần, cơ cấu theo Luật Bầu cử. Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện, Chủ tịch Ủy Ban Bầu cử huyện  Bùi Quang Hoàn cũng chỉ ra những tồn tại  hạn chế đó là nhiều địa phương  do chủ quan để xảy ra các lỗi về kỷ thuật trong cơ cấu đại biểu HĐND cấp xã, sự phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận tổ quốc các xã chưa thống nhất. Với mục tiêu đảm bảo cuộc bầu cử  diễn ra dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm thực sự là ngày hội của toàn dân. Muốn làm được điều đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo  công tác bầu cử phải cao hơn để bầu đúng, đủ số lượng, đúng cơ cấu. Trong đó, tập trung vào 9 nhóm việc; Trước mắt, đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện và các xã rà soát, kiểm tra bổ sung ngay những sơ suất về công tác bầu cử, hoàn thành xong trước ngày 40/4; Ban Bầu cử  các cấp thực hiện đầy đủ 9 nhiệm vụ đã quy định  tại khoản 3, điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội  và HĐND, tập trung kiểm tra đôn đốc việc niên yết danh sách cử tri; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con nhân dân hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, treo băng cờ, khẩu hiệu, pa nô áp phích trực quan sinh động; Xử lý đơn thư khiếu kiện tố cáo công dân và những vấn đề nhân dân bức xúc, nhất là trên lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, lao động việc làm, giải phóng mặt bằng để có hướng xử lý kịp thời, đặc biệt, là tại địa bàn các xã Kỳ Phong, Kỳ Châu, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc.. Rà  soát lại các tình huống để có biện pháp xử lý; Tiếp tục rà soát danh sách cử tri; Chuẩn bị phân bổ ứng cử viên đến các đơn vị bầu cử; Tiến hành tổ chức vận động bầu cử, tổ chức hội nghị tiếp xúc cư tri; Rà soát cơ sở vật chất về hòm phiếu, con dấu, địa điểm bỏ phiếu; Thực hiện nghiêm túc chế độ trực, chế độ thông tin báo cáo kịp thời cho Ủy ban Bầu cử huyện./.
Mạnh Hải, Trung Anh


Tin liên quan