Uỷ ban Bầu cử huyện Kỳ Anh ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

14:39 17/02/2017
  Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, Ủy Ban bầu cử huyện Kỳ Anh đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử như sau;

Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, Ủy Ban bầu cử huyện Kỳ Anh đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử như sau;


Ảnh: Tư liệu
1. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu: 40 đại biểu .
2. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện : 8 đơn vị.
3.      Danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu:
· Đơn vị bầu cử số 1:
-         Gồm các xã Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Giang
-         Số đại biểu được bầu: 5 đại biểu
· Đơn vị bầu cử số 2:
-         Gồm các xã Kỳ Xuân, Kỳ Tiến
-         Số đại biểu được bầu: 5 đại biểu
· Đơn vị bầu cử số 3 :
-         Gồm các xã Kỳ Đồng, Kỳ Phú
-         Số đại biểu được bầu: 5 đại biểu
· Đơn vị bầu cử số 4:
-         Gồm các xã Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Trung
-         Số đại biểu được bầu: 5 đại biểu
· Đơn vị bầu cử số 5:
-         Gồm các xã Kỳ Văn, Kỳ Thư, Kỳ Tây
-         Số đại biểu được bầu: 5 đại biểu
· Đơn vị bầu cử số 6 :
-         Gồm các xã Kỳ Hải, Kỳ Tân, Kỳ Châu
-         Số đại biểu được bầu: 5 đại biểu
· Đơn vị bầu cử số 7 :
-         Gồm các xã Kỳ Lâm, Kỳ Lạc, Kỳ Hợp
-         Số đại biểu được bầu: 5 đại biểu
· Đơn vị bầu cử số 8 :
-         Gồm các xã Kỳ Sơn, Kỳ Thượng
-         Số đại biểu được bầu: 5 đại biểu.
Trên đây là danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu  HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ban Biên tập Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh


Tin liên quan