THÔNG BÁO

14:39 17/02/2017
  Về chủ trương thu hồi đất, bồi thường, GPMB thực hiện dự án Xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh

Về chủ trương thu hồi đất, bồi thường, GPMB thực hiện dự án Xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-Cp ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Tiểu khu 4 và Tiểu khu 6, khu phố Hưng Thịnh, Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
UBND huyện Kỳ Anh thông báo chủ trương thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xử lý ô nhiễm Môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại tiểu khu 3, tiểu khu 6 - khu phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh như sau:
1. Vị trí, ranh giới khu vực thông báo thu hồi đất:
- Diện tích khu vực thu hồi đất vĩnh viễn để xây dựng công trình: 3.111,6m2 (Ba nghình một trăm mười một phẩy sáu mét vuông), tại tiểu khu 3, khu phố Hưng Thịnh, T.T Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh.
- Diện tích thực hiện BT, GPMB tài sản trên đất để xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất BVTV (Hoàn trả mặt bằng sau khi xử lý): 495,8m2 (Bốn trăm chín mươi lăm phẩy tám mét vuông) tại tiểu khu 6, khu phố Hưng Thịnh, T.T Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh.
Vị trí, ranh giới cụ thể theo như các Tờ sơ đồ trích đo hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác BT, HT, GPMB dự án: Xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất BVTV tại khu phố Hưng Thịnh, T.T Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh do Trung tâm PTQĐ Hà Tĩnh lập, Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt tháng 11/2013.
2. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất và công trình, tài sản trên đất bị thu hồi được thực hiện theo quy định hiện hành.
3. Thời gian thực hiện: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và các công trình, tài sản trong phạm vi khu vực thu hồi đất và khu vực ảnh hưởng có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Tĩnh kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất.
UBND Thị trấn Kỳ Anh có trách nhiệm thông báo rộng rãi chủ trương thu hồi đất, niêm yết Thông báo này tại trụ sở UBND thị trấn và hội trường các Khu phố để người dân được biết.
UBND huyện phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Tĩnh và UBND thị trấn Kỳ Anh giúp chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo quy định.
UBND huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và nghiêm túc thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến HùngTin liên quan