Kỳ Anh: Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính Huyện Kỳ Anh để thành lập Thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành lập các Phường thuộc Thị xã mới.

14:39 17/02/2017
  Thực hiện Thông báo số 11/TB - VPCP ngày 16/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cho chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 18/KH - UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ; Trong các ngày 20, 21, 22/01/2015, Huyện Kỳ Anh đang tổ chức lấy ý kiến đội ngũ cán bộ cốt cán cơ sở và nhân dân trên địa bàn 242 thôn xóm, khu phố thuộc 33 xã, thị trấn về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập Thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành lập các Phường thuộc Thị xã mới.

Thực hiện Thông báo số 11/TB - VPCP ngày 16/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cho chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 18/KH - UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ; Trong các ngày 20, 21, 22/01/2015, Huyện Kỳ Anh đang tổ chức lấy ý kiến đội ngũ cán bộ cốt cán cơ sở và nhân dân trên địa bàn 242 thôn xóm, khu phố thuộc 33 xã, thị trấn về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập Thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành lập các Phường thuộc Thị xã mới.

Mục đích của việc  lấy ý kiến nhân dân là nhằm tạo nên sự thống nhất cao, sự đồng thuận trong toàn thể nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới; thành lập các phường thuộc thị xã mới, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị mới của huyện Kỳ Anh, cũng như của toàn tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn tiếp theo.
Nội dung lấy ý kiến nhân dân chủ yếu tập trung vào các vấn đề cơ bản được nêu trong Đề án. Thứ nhất là về địa giới hành chính Thị xã mới và địa giới huyện Kỳ Anh sau khi thành lập Thị xã mới. Theo đề án trình lấy ý kiến lần cuối của nhân dân thì địa giới hành chính Thị xã mới gồm 12 đơn vị hành chính: Thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Hưng và 09 xã thuộc Khu kinh tế Vũng Áng là: Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam. Địa giới hành chính huyện Kỳ Anh sau khi thành lập Thị xã mới gồm 21 đơn vị hành chính còn lại: Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Xuân, Kỳ Tiến, Kỳ Khang, Kỳ Giang, Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Trung, Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn, Kỳ Hợp, Kỳ Lâm, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Thọ, Kỳ Hải, Kỳ Tân, Kỳ Châu, Kỳ Thư.
Thứ hai, Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh sau khi chia tách thành lập Thị xã mới sẽ đặt tại xã Kỳ Đồng ; Trung tâm hành chính Thị xã mới sẽ đặt tại khu hành chính huyện Kỳ Anh hiện tại, tương lai mở rộng thêm khu vực tại xã Kỳ Trinh .
Thứ ba, về tên gọi Thị xã mới sẽ là Thị xã Kỳ Anh ; Thành lập 06 Phường thuộc Thị xã mới trên cơ sở lấy nguyên địa giới hành chính: Thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên và Kỳ Phương.
Sau khi họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 11 Tổ công tác về chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Sáng ngày 20/01/2015, UBND huyện Kỳ Anh đã họp cán bộ cốt cán toàn huyện triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và Kế hoạch họp HĐND các cấp. Chiều ngày 20/01/2015, huyện đã đồng loạt tổ chức họp cán bộ cốt cán 33 xã, thị trấn tại 11 cụm xã (thành phần gồm toàn thể cán bộ Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng, trưởng các đoàn thể thôn xóm) để triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và kế hoạch họp HĐND cấp xã.
Trong 02 ngày: 21 và 22/01/2015, UBND các xã, thị trấn sẽ tổ chức họp toàn thể các hộ dân lấy ý kiến theo 242 đơn vị thôn, khu phố tại Hội quán thôn/khu phố. Mỗi hộ gia đình trong thôn cử ít nhất một cử tri đại diện hộ gia đình tham gia. Các Tổ công tác do UBND tỉnh, huyện phân công và đội ngũ cán bộ cốt cán xã cùng tham dự và chỉ đạo.


Họp xóm Thanh Sơn (Kỳ Văn) biểu quyết bằng giơ tay đồng ý thông qua Đề án

Sáng ngày 23/01/2015, UBND các xã, thị trấn tổng hợp kết quả lấy ý kiến của các thôn, khu phố để gửi về UBND huyện. Chiều ngày 23/01/2015, Họp Hội đồng nhân dân 33 xã, thị trấn; Chiều ngày 24/01/2015, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII sẽ tổ chức kỳ họp thứ 11 ( kỳ họp chuyên đề ) để thông qua Đề án; Ngay sau đó, UBND huyện tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh vào ngày 26/01/2015.
Phải nói rằng, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa vô cùng quan trọng của Đảng bộ và nhân dân Kỳ Anh, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của huyện nhà. Việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân khẳng định sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Anh trong quá trình xây dựng đô thị phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh.
Huyền Trân


Tin liên quan