Kỳ Anh họp Ủy ban bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.

14:39 17/02/2017
  Chiều ngày 15/2, Uỷ ban Bầu cử HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức họp thống nhất, triển khai một số nội dung bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 15/2, Uỷ ban Bầu cử HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức họp thống nhất, triển khai một số nội dung bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử chủ trì cuộc họp.







Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử huyện Kỳ Anh đã công bố quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thành lập và công bố Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thành lập các tiểu ban như tiểu ban nhân sự, hiệp thương, tiểu ban tuyên truyền và vận động bầu cử, tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiểu ban bảo vệ an ninh, trật tự, tiểu ban phục vụ. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử. Dự kiến số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu theo các đơn vị bầu cử; số lượng và danh sách các khu vực bỏ phiếu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị, các thôn giới thiệu người ứng cử. Ủy ban MTTQ chủ trì hướng dẫn các cơ  quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ người ứng cử về thủ tục, hồ sơ, nội dung và cách tiến hành giới thiệu người ứng cử.
Ảnh: Đồng chí Dương Thị Vân Anh, Quyền Chủ tịch HĐND huyện, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban bầu cử huyện phát biểu tại cuộc họp.
Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện gồm 15 thành viên do đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm chủ tịch Uỷ ban bầu cử, đồng chí Dương Thị Vân Anh, Quyền Chủ tịch HĐND huyện làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử, đồng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử, đồng chí Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UBMTTQ huyện làm Phó chủ tịch ủy ban bầu cử; Ông Nguyễn Anh Hoan, phó trưởng phòng nội vụ làm thư ký...
Ảnh: Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử nhấn mạnh; Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 là sự kiện chính trị lớn. Để cuộc bầu cử được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trước mắt, Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, Uỷ ban bầu cử huyện tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tổ chức tập huấn cho cán bộ, đảng viên luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan trong thực hiện công tác bầu cử.
Thúy Nga - Trung Anh


Tin liên quan