Huyện ủy Kỳ Anh: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

14:39 17/02/2017
  Sáng ngày 8/7, Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc. Các Đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Viết Trường – Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Xuân Lự - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

Sáng ngày 8/7, Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc. Các Đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Viết Trường – Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Xuân Lự - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

Huyện ủy Kỳ Anh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc.

Huyện ủy Kỳ Anh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc.

Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ, đảng viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ: Công an; Trường THPT Nguyễn Huệ; Trường THPT Kỳ Lâm; Bảo hiểm Xã hội; Kho bạc Nhà nước; Tòa án đã được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ”; Quán triệt Chỉ thị 05-CT/BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "; ổn định tình hình sau hiện tượng cá chết tại 4 tỉnh Miền trung thời gian qua…Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND  huyện

trực tiếp truyền đạt và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh - TUV -  Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND  huyện yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ; nắm vững mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước và phương hướng, mục tiêu của tỉnh, huyện trong 5 năm tới; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị mình; gắn việc triển khai Nghị quyết với Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh " và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay "./.

Hoàng Hạnh- Trung Anh


Tin liên quan