CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KỲ ANH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021.

14:39 17/02/2017
  Ngày 25/4/2016 Ủy ban bầu cử huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 64 người ứng cử để bầu 40 đại biểu.

Ngày 25/4/2016 Ủy ban bầu cử huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 64 người ứng cử để bầu 40 đại biểu.

Trong 64 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 23 nữ, chiếm tỷ lệ 35,93%; trẻ 21 người, chiếm tỷ lệ 32,81%; Ngoài Đảng 04 người, chiếm tỷ lệ 6,25%; Tái cử 09 người, chiếm tỷ lệ 14,06%; Tôn giáo 03 người, chiếm tỷ lệ 4,68%.
Cũng trong ngày Chủ tịch UBBC huyện đã ký Nghị quyết số 01 về phân bổ 64 người ứng cử về 08 đơn vị bầu cử, gồm:
- Đơn vị bầu cử số 01 gồm các xã Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Giang
- Đơn vị bầu cử số 02 gồm các xã Kỳ Xuân, Kỳ Tiến
- Đơn vị bầu cử số 03 gồm các xã Kỳ Đồng, Kỳ Phú
- Đơn vị bầu cử số 04 gồm các xã Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Trung
- Đơn vị bầu cử số 05 gồm các xã Kỳ Văn, Kỳ Thư, Kỳ Tây
- Đơn vị bầu cử số 06 gồm các xã Kỳ Châu, Kỳ Hải, Kỳ Tân
- Đơn vị bầu cử số 07 gồm các xã Kỳ Lâm, Kỳ Lạc, Kỳ Hợp
- Đơn vị bầu cử số 08 gồm các xã Kỳ Sơn, Kỳ Thượng
( Danh sách phân bổ kèm theo ).

ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN KỲ ANH
Xem DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 tại đây .

Xem DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021; Đơn vị bầu cử số: 1 tại đây .

Xem DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021; Đơn vị bầu cử số: 2 tại đây

Xem DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021; Đơn vị bầu cử số: 3 tại đây

Xem DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021; Đơn vị bầu cử số: 4 tại đây
Xem DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021; Đơn vị bầu cử số: 5 tại đây

Xem DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021; Đơn vị bầu cử số: 6 tại đây

Xem DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021; Đơn vị bầu cử số: 7 tại đây

Xem DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021; Đơn vị bầu cử số: 8 tại đây
Tin liên quan