Chuẩn bị bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp: Đúng lộ trình, nhiều kỳ vọng!

14:39 17/02/2017
  (Baohatinh.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tiến hành vào ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của toàn dân, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, Hà Tĩnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện, đúng lộ trình và đầy kỳ vọng.

(Baohatinh.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tiến hành vào ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của toàn dân, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, Hà Tĩnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện, đúng lộ trình và đầy kỳ vọng.

Các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cho biết: Để kịp thời chỉ đạo bầu cử, trên cơ sở quy định của luật, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và khung thời gian triển khai các nội dung công việc, Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) bầu cử; UBND tỉnh thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh, phân công nhiệm vụ công tác cho từng ủy viên và thành lập 5 tiểu ban. Đến ngày 4/2/2016, 13 huyện, thị xã, thành phố và 262 xã, phường, thị trấn đã thành lập BCĐ, ủy ban bầu cử đảm bảo đúng số lượng, thành phần và thời gian theo luật định.

Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các hội nghị quán triệt quy định của Luật Bầu cử và chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai công tác bầu cử. Tính đến thời điểm này, ủy ban bầu cử các cấp đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức các nhiệm vụ theo đúng quy định, tiến độ thời gian.

Theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 3/3/2016 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hà Tĩnh có số ĐBQH được bầu là 7, số đơn vị bầu cử là 3. Ủy ban bầu cử các cấp đã quyết định việc ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND ở cấp mình được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu 55 đại biểu, HĐND cấp huyện 446 đại biểu, HĐND cấp xã 6.677 đại biểu.

Công tác nhân sự, hiệp thương được triển khai tích cực với quan điểm chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu; đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý, giảm số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, nhất trí thỏa thuận và biểu quyết số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV của tỉnh là 15 người; số lượng người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 124 người.

Để triển khai cuộc bầu cử theo đúng tiến độ, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Sở Nội vụ hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ của người ứng cử; quy định thời gian, địa điểm nộp hồ sơ của người ứng cử theo luật định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử tổ chức họp, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri để giới thiệu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch bầu cử và công tác giới thiệu người ra ứng cử, BCĐ bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiến hành xây dựng kế hoạch, phương án các nội dung công việc trước, trong và sau ngày bầu cử. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử; tổ chức rà soát các vụ khiếu kiện, tố cáo phức tạp...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y khẳng định: “Thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong năm 2016. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, cuộc bầu cử sẽ đảm bảo được tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình”.

Thăng Long- Báo Hà tĩnh điện tử


Tin liên quan