Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

14:39 17/02/2017
  Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/BTGTU, ngày 04/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 05/02/2016 của Uỷ ban bầu cử huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh hướng dẫn công tác tuyên truyền với mục đích để ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trở thành ngày hội của toàn dân.

Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/BTGTU, ngày 04/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 05/02/2016 của Uỷ ban bầu cử huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh hướng dẫn công tác tuyên truyền với mục đích để ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trở thành ngày hội của toàn dân.

Ảnh: Tư liệu.
- Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016.
-  Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử. Đặc biệt là các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ.
-  Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở về công tác bầu cử bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
-  Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử; cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
- Các hoạt động tuyên truyền, vận động bầu cử cần được tổ chức sâu rộng, với nhiều hình thức hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm được phân theo từng đợt, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và từng đối tượng; tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, sáng suốt lựa chọn những người ưu tú bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ảnh: Tư liệu.
Với nội dung tuyên truyền
1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra của đất nước, của tỉnh, của huyện.
2. Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; Kế hoạch 01/KH-UBBC, ngày 02/02/2016 của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, Chỉ thị 06/CT-UBND, ngày 04/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 05/02/2016 của Ủy ban Bầu cử huyện; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân....
- Làm rõ một số điểm mới trong Chỉ thị 51-CT/TW, đó là: Giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng . Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Bổ sung tỷ lệ hợp lý đại biểu đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh . Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân không chỉ trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà còn trong công tác bầu cử.
3. Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp. Thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
4. Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới, như:
- Quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội thay vì ủy ban Thường vụ Quốc hội như trước đây. Ngày bầu cử Quốc hội phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất trước 115 ngày thay vì 105 ngày như trước đây. Việc tăng thêm 10 ngày tạo điều kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là bảo đảm các bước trong quy trình hiệp thương được tốt hơn.
- Quy định số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.
- Hội đồng Bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội - chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc.
5. Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Khi tuyên truyền về quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, gắn kết quả nhân sự đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội dồng nhân dân các cấp.
6. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiêp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...
7 . Tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính phục vụ công tác bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.
8 . Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của Nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.
9 . Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và Nhân dân tham gia bầu cử và sự quan tâm, dư luận tích cực của thế giới đối với sự kiện này của đất nước.
Công tác tuyên truyền cần tập trung vào đối tượng các tầng lớp Nhân dân; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang nhân dân; tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị; bắt đầu từ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016­ - 2021 đến khi kết thúc bầu cử một tháng.
Ảnh: Tư liệu.
Theo Nghị quyết 105/2015/QH13 về ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016 . Theo đó, c ông tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI V và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20 16 - 20 21 cũng sẽ diễn ra liên tục, trong đó tập trung cao vào 3 đợt trọng tâm:
1. Đợt 1: Từ nay đến ngày 17/4/201 6 : Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử. Trong đó chú trọng tuyên truyền, giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới; quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn, quyền lợi và trách nhiệm của những người ứng cử, chương trình hành động của các ứng cử viên; các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong quá trình bầu cử; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân phục vụ hoạt động bầu cử.
2. Đợt 2: Từ  ngày 18/4/201 6 đến ngày 22/5/201 6 : Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quá trình công tác của những người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; tuyên truyền các quy định về trình tự bầu cử, thể thức bầu cử… Gắn tuyên truyền bầu cử với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906 - 24/4/2016); Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2016).
3. Đợt 3: Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 23 /6/2016 : Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm, hướng tới kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh và 25 năm tái lập tỉnh, 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh.
Ban Biên tập Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh


Tin liên quan