Công văn về việc tạm dừng chi trả chính sách cho cán bộ. CCVC công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèmTin liên quan