Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm; một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất và nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2022

09:00 12/09/2022

Xem chi tiết nội dung tại Văn bản đính kèmTin liên quan