Đơn vị hành chính cấp xã

  Xã Kỳ Thư được thành lập từ tháng 10 năm 1954

  Xã Kỳ Trung thành lập năm 2004

  Diện tích 77,62km2

  Diện tích 25,20km2

  Diện tích 122,62km2

  Diện tích 130,32km2

  Diện tích 90,36km2

  Diện tích 36,45km2

  Diện tích 7,64 km2