Đơn vị hành chính cấp xã

  Xã Kỳ Văn

  Diện tích 29,39 km2

  Diện tích 2,03 km2

  Diện tích 41,23 km2

  Diện tích 19,62km2

  Diện tích 17,89 km2

  Diện tích 22,88 km2

  Diện tích 15,28 km2

  Diện tích 17,20 km2

  Diện tích 14,23km2

  Diện tích 26,30km2

  Diện tích 17,33 km2