Tuyên truyền Cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo thời gian làm việc mùa đông bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Kỳ Anh

Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021