TĐT Dân số - Nhà ở 2019

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
50/VHTT 26/03/2019 Phòng VH-TT huyện Kỳ Anh Công văn V/v đôn đốc tăng cường tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
749/QĐ-UBND 21/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019
10/KH-BCĐ 21/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch phân công và nội dung kiểm tra, giám sát Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
292/UBND-TK 21/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Công văn tăng cường chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2019
21/BCĐTW-VPBCĐTW 15/03/2019 Văn phòng BCĐ Trung ương Công văn về việc rà soát bảng kê hộ, chọn hộ điều tra phiếu mẫu và các lưu ý khi sử dụng CAPI trong Tổng điều...
33/VHTT 14/03/2019 Phòng VH-TT huyện Kỳ Anh Công văn V/v tăng cường tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
09/KH-BCĐTP 05/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Tuyên truyền Tổng điều tra Dân số và nhà ở ngày 01/4/2019!
31-CT/HU 22/02/2019 Huyện ủy Kỳ Anh Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
31-CT/TU 16/01/2019 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
182/VHTT 05/12/2018 Phòng VH-TT huyện Kỳ Anh Công văn V/v tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
01/QĐ-BCĐ 17/09/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019
772/QĐ-TTg 26/06/2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
44/CT-TTg 06/12/2017 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019