Trung Tâm Hành Chính Công

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện

Quyết định về việc phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện Kỳ Anh