Các văn bản về Tổng điều tra kinh tế năm 2017

- Số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

- Số 10366/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND huyện Kỳ Anh: Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

- Số 01/QĐ-BCĐ ngày 15/11/2016 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Quyết định về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

- Số 02/KH-BCĐ.TĐT ngày 15/3/2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2017: Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

- Số 216/UBND-TK ngày 17/3/2017 của UBND huyện: Công văn v/v điều tra Doanh nghiệp, Hợp tác xã năm 2017.