Tổ chức cán bộ, tuyển dụng

UBND huyện Kỳ Anh ban hành Kế hoạch số 1613/KH-UBND ngày 14/9/2023 về Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh năm 2023

UBND huyện Kỳ Anh ban hành Quyết định số 6455/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 phê duyệt 36 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh vừa ban hành Quyết định Công nhận kết quả xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2023-2024 và Danh sách kết quả kèm theo (Có tệp đính kèm).

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 về việc Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch vòng 2 tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024 như sau (tệp đính kèm phía dưới):

UBND huyện Kỳ Anh ban hành thông báo Đề cương ôn tập và Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024.

UBND huyện Kỳ Anh vừa ban hành Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024