Thông tin lãnh đạo cơ quan UBND huyện Kỳ Anh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Thông tin lãnh đạo cơ quan UBND huyện Kỳ Anh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

1. Ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh

Số điện thoại: 0913029485 - 0393609955; Email: buiquanghoan.ka@hatinh.gov.vn

2. Ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh

Số điện thoại: 0976623333 - 0393604062; Email: nguyenxuanthuy.ka@hatinh.gov.vn