THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY KỲ ANH

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, TỈNH ỦY VIÊN

BÍ THƯ HUYỆN ỦY

Họ và tên: Trần Đình Gia

Ngày sinh:

Số điện thoại:

Email:

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  HUYỆN ỦY

Họ và tên: Nguyễn Tiến Hùng

Ngày sinh: 10/10/1970

Số điện thoại: 0888397678

Email: nguyentienhung.huka@hatinh.dcs.vn

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên: Bùi Quang Hoàn

Ngày sinh: 10/10/1968

Số điện thoại: 0913029485 - 0393609955

Email: buiquanghoan.ka@hatinh.gov.vn